A A A
weather

Dodatkowe informacje

zgłoszenie każdego wyjścia/wejścia jednostki do Kapitanatu Portu Gdańsk – radiotelefon UKF 14 lub telefonicznie (+48 58) 343 07 10 do oficera
dyżurnego KPG.

 

Kapitanat Portu Gdańsk
adres: ul. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk,
telefon: (+48 58) 347 3800
faks: (+48 58) 343 73 92
e-mail: kpgdan@umgdy.gov.pl

Odprawa celna:
Straż Graniczna
placówka- Górki Zachodnie,
tel. (+48 58) 524 23 00,
niezbędne dokumenty: paszporty, lista załogi (2
egz.), wykaz przedmiotów do oclenia.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Adres: ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Alarmowanie
1. Morskie kanały radiowe monitorowane
przez MRCK:

 • VHF – kanał 11 – łączność
  operacyjna Służby SAR,
 • VHF – kanał 16.

2. Współpracujące stacje nadawczo – odbiorcze:

 • Witowo – Radio: VHF – kanał 16
 • strefa A1 DSC: kanał 70
 • trefa A2 DSC: 2 187,5 kHz

Kontakt :
(+48 58) 620 55 51
(+48 58) 621 68 11
(+48 58) 661 01 97
Fax: (+48 58) 660 76 40
Tel. kom.: (+48) 505 050 971
e-mail: polratok.1@sar.gov.pl

Komisariat Wodny Policji
Adres: ul. Długa Grobla 4,80-754 Gdańsk
e-mail: komisariat.wodny@gd.policja.gov.pl
tel. 999 lub 112 lub (+ 48 58) 343 09 97,

Prognoza pogody
UKF 71, g. 07:05, 13:05, 19:05
tel. (+48 58) 620 34 22

notification of vessel departure from / entry to the Harbor Master of Gdansk – VHF radiotelephone channel 14 or by phone (+48 58) 343 07 10 to the KPG duty officer.

 

Harbor Master's Office
address: ul. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk,
telephone: (+48 58) 347 3800
fax: (+48 58) 343 73 92
e-mail: kpgdan@umgdy.gov.pl

Board control:
Border Guard
location- Górki Zachodnie
tel. (+48 58) 524 23 00,
necessary documents: passports, crew list (2 copies), list of items to be declared.

Maritime Search and Rescue Service
Sea Rescue Coordination Center
Address: ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

Alarming:
1. Marine radio channels monitored by MRCK:

 • VHF – channel 11 – operational
  communication of the SAR Service
 • VHF – channel 16

2. Cooperating transceiver stations:

 • Witowo – Radio: VHF – channel 16
 • A1 DSC zone: channel 70
 • A2 DSC zone: 2 187.5 kHz

Contact :
(+48 58) 620 55 51
(+48 58) 621 68 11
(+48 58) 661 01 97
Fax: (+48 58) 660 76 40
mobile: (+48) 505 050 971
e-mail: polratok.1@sar.gov.pl

Water Police Station
Address: ul. Długa Grobla 4,80-754 Gdańsk
e-mail: komisariat.wodny@gd.policja.gov.pl
tel. 999 or 112 or (+ 48 58) 343 09 97,

Weather forecast
UKF 71, 7:05, 13:05, 19:05
tel. (+48 58) 620 34 22